BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE SIANOKISZONKI

SAFE SILAGE STORAGE

TO MA SENS!  /  IT MAKES SENSE!

Wytwarzanie kiszonki ma na celu zabezpieczenie i przechowywanie substancji odżywczych w zielonce dzięki bakteriom kwasu mlekowego, które powodują szybką fermentację w warunkach beztlenowych i minimalizują od zbiorów do skarmienia. Niezależne od wykorzystywanej technologii zakiszania główne funkcje systemu przechowywania polegają na odcięciu dopływu powietrza podczas kiszenia oraz przy magazynowaniu kiszonki. Jak można to osiągnąć? Jak można się zabezpieczyć przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych na składowaną kiszonkę? Odpowiedź na te pytania jest bardzo prosta – należy stosować folię do sianokiszonki SENSiBALE. Nasi specjaliści, korzystając z uwag rolników, każdego roku wprowadzają zmiany w technologii produkcji folii SENSiBALE zmierzające do doskonalenia plastyfikatora odpowiedzialnego za odporność folii na uszkodzenia mechaniczne oraz do większej stabilizacji folii filtrem UV, zapewniającej ochronę folii.

Manufacturing the silage is aimed at protecting and storing nutrients in green fodder thanks to lactic bacteria which cause the  fast fermentation in an aerobic conditions and are minimizing losses  from harvests to distributing. Independent of the used technology ensilage and main functions of the system of  storage consist in cutting off air supply while pickling and at storing the silage. How is it possible to reach? How is it possible to protect against the negative influence of weather conditions on the stored silage? The answer to these questions is very simple – it should be applied the film to silage SENSiBALE,  which properties provide the realization of a/m conditions of storing the silage. Our specialists, using remarks of farmers, every year changes in the production technology of the SENSiBALE film aiming for improving the plasticizer responsible for the resistance of the film to mechanical damages and to the greater stability insert the foil with UV filter, protecting the foil against the solar radiation.

SENSIBALE 500

PARAMETRY FOLII / FILM PARAMETERS

Szerokość: 500 mm, Długość: 1800 m, Grubość: 25 µm, Pięciowarstwowa, Filtr UV, Plastyfikator, Gwarantowana zwiększona wydajność z rolki przy sześciokrotnym owinięciu.

Width: 500 mm, Length: 1800 m, Thickness: 25 µm, 5-layered, UV filter, Plasticizer, Guaranteed increased productivity from the roll at six-times wrapping up.

SENSIBALE 750

PARAMETRY FOLII / FILM PARAMETERS

Szerokość: 750 mm, Długość: 1500 m, Grubość: 25 µm, Pięciowarstwowa, Filtr UV, Plastyfikator, Gwarantowana zwiększona wydajność z rolki przy sześciokrotnym owinięciu.

Width: 750 mm, Length: 1500 m, Thickness: 25 µm, 5-layered, UV filter, Plasticizer, Guaranteed increased productivity from the roll at six-times wrapping up.

BONUS !!!

Jak utrzymywać glebę do wytwarzania kiszonki? Jak owijać bele? Ile warstw folii stosować? … I wiele więcej znajdziesz tutaj:

KLIKNIJ …

How hold the soil for  manufacturing silage? How wrap up the ballots? How many layers of the film? … And more find you here:

CLICK HERE …

KONTAKT
Polska Północna:       +48 515 044 083
Polska Środkowa:      +48 512 172 022
Polska Południowa:   +48 504 124 564

 CONTACT
North of Poland:       +48 515 044 083
Central Poland:        +48 512 172 022
South of Poland:      +48 504 124 564

 Copyright © 2015 – 2022 BM System. All Rights Reserved. The copying, distributing materials, graphics, codes without owner approval prohibited.